റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തില്‍ സംഗീത വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍