നിലയ്ക്കല്‍ ഭദ്രാസന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം

!-- google_ad_client = 'pub-6954400289546305'; google_alternate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Gepostet von GregorianTV am Sonntag, 1. Dezember 2019