മുറിവേറ്റ് മാറി നില്‍ക്കുന്നവര്‍ ഒന്നിച്ച് ആശ്ലേഷിക്കട്ടെ / യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ പോളിക്കര്‍പ്പോസ്