പരുമല ആശുപത്രിയില് ന്യൂ ക്ലിയര് മെഡിസിന് വിഭാഗം

പരുമല ആശുപത്രിയില് ന്യൂ ക്ലിയര് മെഡിസിന് വിഭാഗം പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.