ബഥനി ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മെയ് 16-ന് കുന്നംകുളത്ത്

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ബഥനി ആശ്രമത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മെയ് 16-ന് കുന്നംകുളത്ത്…