മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങള്‍

managing_committee managing_committee_1

 

പ. ഗീവര്‍ഗീസ് രണ്ടാമന്‍ ബാവായുടെ കാലത്ത് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്