സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ? – സാജന്‍ പീറ്റര്‍

sajan_peter

സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തെ – സാജന്‍ പീറ്റര്‍