ആളില്ലാ വണ്ടികളും ആളത്തത്തിന്‍റെ അളവുകോലും – ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

kmg_mangalam