ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കും: പ. പിതാവ്

bava_manthalir_speechbava_manthalir