മാന്തളിര്‍ സെന്‍റ് തോമസ് പള്ളിയില്‍ വി. കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു

manthalirmanthalir_church_issue2manthalir_church_issue3bava_manthalir_1bava_manthalir

or_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

പൂട്ടിക്കിടന്ന മാന്തളിര്‍ സെന്‍റ് തോമസ് പള്ളിയില്‍ കോടതിവിധി അനുകൂലമായതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പള്ളി വികാരി വി. കുര്‍ബ്ബാന അര്‍പ്പിച്ചു.

manthalir_church_issuemanthalir_church_issue1