കരുതലിന്‍റെ കരങ്ങള്‍, ശാന്തിയുടെ സ്പര്‍ശം by മാമ്മന്‍ മാത്യു

pope-francis_mammen_mathew