സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തോട് ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്നവരാകണം ഇടയന്മാര്‍: പ. പിതാവ്

augen_orma6