യൂഹാനോന്‍ മാർ സേവേറിയോസ് പാടിയ 91ാം മസ്മൂറ 8 നിറത്തില്‍

 yuhanon_mar_severios