തോമസ് കുതിരവട്ടം എഴുപതിന്‍റെ നിറവിലേക്ക്…

thomas_kuthiravattam

മുൻ എം .പി. തോമസ് കുതിരവട്ടം എഴുപതിന്‍റെ നിറവിലേക്ക്…