സമാധാനത്തിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നതാര്?

IMG_3092

_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

സമാധാനത്തിന് തടസ്സം നില്‍ക്കുന്നതാര്?

Malayalam Weekly, May 1, 2015