ബ്രദർ ലിബിൻ ബേബി വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു

Libin-Baby

ബ്രദർ ലിബിൻ ബേബി വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു. News

Br. Libin Baby who got admission in Seminary for Sultan Battery Diocese passed away.