ബാബുജി ഇൗശോ അഡീ: പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

babuji_easo

ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അസി: പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പദത്തിൽ നിന്നും അഡീ: പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് നിയമിതനായ ബാബുജി ഇൗശോ.