കാതോലിക്കാ ദിനത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന

catholicate emblemflag

കാതോലിക്കാ ദിനത്തിലെ പ്രാര്‍ത്ഥന.

Catholicate-day-pledge