തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളിയില്‍ മാര്‍ അപ്രേം പെരുന്നാള്‍ ചടങ്ങുകളാരംഭിച്ചു

DSC01877

 

 

തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളിയില്‍ മാര്‍ അപ്രേം പെരുന്നാള്‍ ചടങ്ങുകളാരംഭിച്ചു. M TV Photos