തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളിയില്‍ മാര്‍ അപ്രേം പെരുന്നാള്‍ ചടങ്ങുകളാരംഭിച്ചു

DSC01877

 

CDATA[ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); // ]]>

 

തോട്ടയ്ക്കാട് പള്ളിയില്‍ മാര്‍ അപ്രേം പെരുന്നാള്‍ ചടങ്ങുകളാരംഭിച്ചു. M TV Photos