സുനു മറിയം സജി എം ടെക്കിനു ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി

suja

എം ടെക്കിനു ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഏഴംകുളം മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്  ഇടവകാംഗം സുനു മറിയം സജി.