പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായെ അപമാനിക്കരുത്

HH_Aprem_II

google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായെ അപമാനിക്കരുത്