വേലിക്കകത്തു കറങ്ങുന്ന സ്ത്രീ

daya_bai

 

Manorama Daily, 16-1-2015