Holy Qurbana at St. Dionysius Church, Aravali

St Dionysius of Vattasseril

Holy Qurbana at St. Dionysius Church, Aravali. News