സഭാ സമാധാനവും പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ സന്ദര്‍ശനവും: മാധ്യമം വാര്‍ത്ത

unity_patriarch1

സഭാ സമാധാനവും പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവായുടെ സന്ദര്‍ശനവും മാധ്യമം വാര്‍ത്ത.

aprem_patriarch