സെമിനാരികളില്‍ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവര്‍

Orthodox Seminary, Kottayam

St. Thomas Seminary, Nagpur