നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ പരുമലയില്‍ ചേര്‍ന്ന സമ്മേളനം

FFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

പരുമലയില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധ സമ്മേളനം

നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ മലങ്കര സഭയുടെ പ്രതിഷേധം – പരുമലയില് ചേര്ന്ന സമ്മേളനം

Gepostet von GregorianTV am Sonntag, 23. Dezember 2018