ഫാ. മാത്യു എബ്രഹാം ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി

CHENGANNUR DIOCESAN ELECTION RESULT 

50; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

Diocese Secretary: Fr. Mathew Abraham

Council Members: 
Fr. Rajan Varghese (General)
Fr. Biju T Mathew (Edavankad)

Siby Mathai (Puthenkavu)
Mathew Jacob (Umayattukara)
Chacko V.J (Chengannur)
Biju Mathew (Pandalam)