തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതീക ശരീരം ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തേക്ക്

അഭി: തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ ഭൗതീക ശരീരം ആശുപത്രിയുടെ പുറത്തേക്ക്

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Catholicate News on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017

tps://connect.facebook.net/de_DE/sdk.js#xfbml=1&version=v2.10'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Posted by Joice Thottackad on Dienstag, 24. Oktober 2017