വി. കെ ജോർജ് അച്ചൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു

fr_v_k_george

നിരണം ഭദ്രാസനത്തിൽ ദീർഘകാലം ശുശ്രൂഷി ച്ച സീനിയർ വൈദീകനും ,തിരുമൂലപുരം മാർ ബസേലിയോസ് ഓർത്തഡോൿസ് ഇടവക അംഗവുംമായാ വലിയവീട്ടിൽ വി.കെ ജോർജ് അച്ചൻ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു …