ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വായുടെ പൗരോഹിത്യ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം

fr_t_j_joshua

interview_fr_t_j_j

ഫാ. ടി. ജെ. ജോഷ്വായുടെ പൗരോഹിത്യ വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം. M TV Photos