ദുംഖവെള്ളിയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരേ ദിവസം

goodfriday_vachanippu

 

ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും വചനിപ്പു പെരുന്നാളും ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ – വര്ഗീസ് ജോൺ തോട്ടപ്പുഴ