മലങ്കര ഇടവകപ്പത്രിക, 1119 ധനു

The Edavaka Patrika 1119 (1943) Dhanu (മലങ്കര ഇടവകപ്പത്രിക, 1119 ധനു, പുസ്തകം 2, ലക്കം 3)