പുതിയ മെത്രാന്മാര്‍ക്ക് ഭദ്രാസന ചുമതല: മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം (2010)

Malayala Manorama, 04-08-2010