മലങ്കരസഭാ തർക്കത്തോട് ചേർത്ത് പറയുന്ന 1064 പള്ളികളുടെ ലിസ്റ്റ്

മലങ്കരസഭാ തർക്കത്തോട് എപ്പോഴും ചേർത്ത് പറയുന്ന 1064 പള്ളികളുടെ ലിസ്റ്റ്

മലങ്കരസഭാ ദേവാലയങ്ങൾ