ശെമവൂന്‍ റമ്പാനെ ചുമതലകളില്‍ നിന്നും നീക്കി

സ്ലീബാദാസ സമൂഹം മുന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ശെമവൂന്‍ റമ്പാനെ ചുമതലകളില്‍ നിന്നും നീക്കി.

Kalpana 109 Semavone

Kalpana 110 Commission