പത്രോസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: വിശുദ്ധനായ വിപ്ലവകാരി

 

പത്രോസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: വിശുദ്ധനായ വിപ്ലവകാരി