പ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ സപ്ലിമെന്‍റ് 2023

SONY DSC

പ. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് ഓര്‍മ്മപെരുന്നാള്‍ സപ്ലിമെന്‍റ് 2023