മലങ്കരസഭയുടെ ആത്മിക നവോത്ഥാനവും സമാധാനവും ഭരണ ഭദ്രതയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ച ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് (2005)

മലങ്കരസഭയുടെ ആത്മിക നവോത്ഥാനവും സമാധാനവും ഭരണ ഭദ്രതയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി നിയമിച്ച ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് (2005)