പ. കാതോലിക്കാ ബാവാ ഷാര്‍ജാ പള്ളിയില്‍ നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഭാഷണം