വൈദികട്രസ്റ്റി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫാ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് അമയില്‍