സുഭാഷിതം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജ്

17-04-2022 (ഈസ്റ്റര്‍ 2022) -ല്‍ ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ നിലയങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോർജിൻ്റെ സുഭാഷിതം.