പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം | സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം

പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം | സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം, 29-03-2022