ഫാ. ഡേവിസ് ചിറമേല്‍ കോട്ടയം ചെറിയപള്ളിയില്‍ ചെയ്ത പ്രസംഗം