പ. മാത്യൂസ് തൃതീയന്‍ ബാവായ്ക്ക് കോട്ടയം ചെറിയ പള്ളി നല്‍കിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനം