സോപാന അക്കാദമി, ഐക്കണ്‍ ചാരിറ്റീസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സ്നേഹ സംഗമം