പ. കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്ക് കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിന്‍റെ ആദരവ്