പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം പൗരാവലിയുടെ സ്വീകരണം

പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം പൗരാവലിയുടെ സ്വീകരണം