ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് / ഡോ. മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ്