പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ മുപ്പതാം ദിന അടിയന്തിരവും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും