ഒന്നാമനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം സമൂഹത്തെ മുഴുവന്‍ മലീമസമാക്കുന്നു / അലക്സിയോസ് മാര്‍ യൗസേബിയോസ്